Projekty 2017/2018


PROJEKTY NA SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE


 


Úvodní informace


            Na Smíchovské střední průmyslové škole je realizováno mnoho projekty z různých oblastí. Níže je uveden jejich opravdu velmi stručný přehled. Některé jsou konány v rámci studentských či maturitních projektů, další pak mimo tuto povinnost každého studenta třetího respektive čtvrtého ročníku vytvářet celoroční práci.  


            Někdy je uvedené rozdělení ne zcela přesné, neboť některé projekty zasahují do více oblastí, například studenti s projektem kybernetická bezpečnost zároveň provádějí osvětové besedy pro žáky základních škol či pomáhají při pořádání Kempů kybernetické bezpečnosti. Další parta studentů pomáhá zase s workshopy v laboratořích fyziky. Programování pak zasahuje do mnoha projektů IoT i do projektů pro fyziku či matematiku.


            V každém případě níže uvedený přehled dává obrázek o velkém rozpětí projektů pro školní rok 2017/2018.


Zapojit se do projektů mohou všichni studenti, i ti z prvních a druhých ročníků, kteří projeví zájem. V mnoha případech se tak již stalo.  


 


 


PŘEHLED PROJEKTŮ ŠKOLY


 


Pořady SSPS TV


Pořady a zpravodajství SSPS TV, tedy videa na internetovém portálu, spadají pod PR oddělení a konzultanty jsou většinou bývalí absolventi. Jde o mnoho různých pořadů, týkající se odborných i společenských témat, studenti jsou rozděleni do skupin. Většinou tvoří týmy buď třeťáci anebo čtvrťáci, ale někdy jdou i přes ročníky a někdy se spolupodílejí i studenti z druhého či prvního ročníku, byť nejde o jejich povinnost, ale o jejich zájem.


 


Vydávání školního časopisu Presík


            Školní časopis Presík vychází již více než dvacet let každý měsíc. Veřejnost, zaměstnanci i studenti se dozvídají důležité zprávy z chodu školy. Zároveň mají zaměstnanci a studenti možnost vyjádřit i touto formou své názory na věci týkající se školy, ale i různých společenských témat.


 


Projekt Osvětim, modelování, využití virtuální reality, fyzický model


Již čtvrtým rokem probíhá v rámci „Projektu Osvětim“ modelování koncentračních táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau, navíc tvoříme v rámci projektu „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ z Operačního programu Praha pól růstu i fyzický model Auschwitz II. – Birkenau, který má mít rozměry 3 na 3 metry a má být využito i 3D tisku. Virtuální i fyzické modely se stanou stálou expozicí v Terezíně v rámci spolupráce s Centrem pro výzkum genocid. V letošním školním roce jsou modely převáděny do programu Unity, takže bude možné si prohlédnout tyto tábory ve virtuální realitě pomocí speciálních brýlích.


 


Projekt Smart Prague City


Byla domluvena spolupráce se zástupcem zřizovatele, respektive s ředitel Smart City Prague panem Zadinou, při řešení jednotlivých problémů při tvorbě „chytré“ Prahy.


Jako velmi zajímavé se například jeví téma „pokročilé technologie pro turismus“, kde se počítá se zapojením 3D reality/vizualizací prohlídek pražských pamětihodností za účelem simulace zájmu turistů i zapojení umělé inteligence, například průvodcovských robotů, do turistického ruchu jako zábavné interaktivní prohlídky města. Ale zajímavé by mohlo být i téma „technologie městského farmaření“, při využití pokročilých technologií při pěstování potravin pro Prahu, například akvaponie, celoroční solární skleníky, pěstování bez slunečního svitu apod. Dalšími navrženými tématy jsou „čisté autobusy“, „chytré lokální nezávislé sítě“, „materiálové využití odpadu“, „energetické a surovinové využití odpadní a dešťové vody“.


Vedoucím studentského pracovního týmu byl jmenován student Ondřej Sloup ze třídy 3.A.


 


Projekt „Smart City – 2035: Opravdu chytré město začíná dopravou“


             SSPŠ byla nabídnuta účast v připravovaném projektu „Smart City – 2035: Opravdu chytré město začíná dopravou“, jehož supervizi má zajistit pan profesor Mařík, ředitel CIIRK (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky), spolupráce má být i s německou Vysokou školou technickou v Deggendordu. V rámci tohoto projektu mají probíhat tiskové i odborné konference, spojené s vysvětlováním očekávaného vývoje. Výstupy budou určené jak pro laickou veřejnost, tak pro formování odborných postojů pro odborníky, zástupce měst a obcí. Proto budou konference pořádány jak v CIIRK, tak také v hlavních městech dalších regionů.


 


Projekt s Auto Škoda Mladá Boleslav


Došlo k dohodě na konkrétní spolupráci s Auto Škoda Mladá Boleslav. V tomto školním roce bude v pilotním režimu spolupráce zahájena a budou nastavena základní pravidla. Zájem obou stran je na dlouhodobé spolupráci, tedy v horizontu mnoha let. Vedením studentské pracovní skupiny byl jmenován student Patrick Tsidina ze třídy 3.A.  


 


Projekt IoT


V rámci projektu IoT, nebo-li Internet věcí, je vytvářen i pilotní projekt s firmou IBM. Zapojit se však mohou i studenti z druhého a prvního ročníku, pokud budou mít zájem se rozvíjet v této oblasti.


 


Projekt Kybernetická bezpečnost


U projektu Kybernetická bezpečnost se počítá s pomocí studentů při provozu kybernetického polygonu a osvěty na základních školách či v naší škole, když žáci přijdou na workshopy. Předpokládá se i zapojení studentů třídy Kybernetická bezpečnost z prvního ročníku, ale přidat se mohou i další prváci a druháci. Opět je klíčový jejich zájem o své další nadstandardní vzdělávání.


 


Dům budoucnosti v rámci programu Erasmus +


Ve školním roce 2016/2017 byl zahájen tříletý projekt „Dům budoucnosti“ v rámci programu Erasmus +, kdy model chytrého domu stavíme spolu se studenty z Německa, Francie, Španělska a Polska. Našim studentům loňského prvního a druhého ročníku připadl úkol ho vybavit informačními technologiemi, tedy vytvořit jeho „mozek“. Vedoucím studentské pracovní skupiny byl jmenován student Petr Štěpánek ze třídy 3.A.


 


Projekt Terezín, modelování, využití virtuální reality


Projekt Terezín začíná od školního roku 2017/2018 a půjde opět o obrovský mnohaletý projekt. Jeho cílem je vymodelovat historickou Velkou pevnost Terezín ze začátku devatenáctého století, včetně historických scének a nakonec včetně virtuální prohlídky. Uvažuje se i o využití rozšířené virtuální reality, kdy by mohli návštěvnici Terezína v rámci procházky po pevnosti díky speciálnímu zařízení spatřit nejen současný strav, ale přímo na stejném místě zahlédnout i výjev z doby před dvěma sty roky.


 


Projekt s firmou Anect a.s.


            Firma Anect a.s. nabídla spolupráci na různých oblastech informačních technologií, například v Internetu věcí, kybernetické bezpečnosti či programování. Byl vytvořen studentský pracovní tým, jehož vedoucím se stal student Adam Skokan ze třídy 2.A.


 


Pracovní skupina pro tvorbu fyzických zařízení


Student Petr Štěpánek ze třídy 3.A, který již v prvním ročníku sestrojil robotickou ruku a spolupracuje s nemocnicí v Motole a Universitou Karlovou, svým entusiasmem a nápady oslovil své spolužáky, a ti projevili zájem s ním na některých jeho projektech spolupracovat.   


V loňském roce se jednou týdně jeho asi desetičlenná pracovní skupina pro tvorbu fyzických projektů scházela v odpoledni na cca dvě hodiny, kde jim on přednášel o věcech nad rámec běžné výuky a zabývali se tvorbou různých zařízení.


Ke konci loňského školního roku tito studenti objevili zašlou místnost nad dílnami a přišli s dotazem, jestli by si ji pro tuto svoji skupinu nemohli vzít. Místnost však byla v dost žalostném stavu. Studenti navrhli, že si ji dají sami do pořádku, pokud jim k tomu poskytne škola materiál. Následně se studenti při svých praxích, a poté i po odpoledních, převlékali do montérek, na zdi umístili sádrokarton, požili novou plovoucí podlahu a nakonec si místnost i dle svého vymalovali, opravdu sytými barvami.


Pracovní skupina se bude zabývat rozvojem robotické ruky, ale i stavbou 3D tiskárny i různých zařízení spojených s Internetem věcí.


 


Projekt s firmou Linet


            Firma Linet, která se zabývá „chytrými“ nemocničními postelemi, nabídla spolupráci na konkrétních projektech při komunikaci těchto postelí s nemocnicí. Byl vytvořen studentský pracovní tým, jehož vedoucím byl jmenován student Josef Hnízdo ze třídy 3.A.


 


Projekt v kybernetické bezpečnosti s Aartkom v rámci Digikoalice


            Došlo k dohodě s firmou Aartkom s.r.o. na společném závazku se v rámci Digikoalice v aktivitě „Open source kyberbezpečnosti na školách“, spojené s GDPR, což je zákon o ochraně dat. V rámci této spolupráce dojde k vytvoření návrhu řešení zabezpečení především základních škol. Koordinátorem této spolupráce byl jmenován student Adam Skokan ze třídy 2.A.


 


Práce pro matematiku a fyziku, workshopy pro žáky základních škol


V rámci práce pro fyziku a matematiku bude devět studentů třetího ročníku připravovat a realizovat worshopy pro žáky základních škol v laboratořích fyziky. Další jejich kolegové pomáhají vytvářet učební pomůcky či podpůrné výukové materiály.


 


 


SLOŽENÍ REDAKCÍ ŠKOLNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH MÉDIÍ


 


Složení redakce Presíku:


-          šéfredaktor: Škoda (2.L), koordinační činnost, úvodníky, rozhovory


-          aktuality: Trnková (1.L), Cígler (3.L)


-          politické komentáře: Doležal (4.D), Kotubej (4.L)


-          kultura, recenze: Neumann (1.K)


-          grafika: Pelej (1.B)


-          fotograf: Cigánek (2.D)


-          fantasy příběh: Rohožka (příběh), Vojtek (komiksové obrázky) (oba 2.D), příběh na pokračování


-          sportovní zpravodajství: Janíček, Běloch, Koch, Kýhos, Růžička (všichni 4.B)


-          hlavní konzultant: pan Kalista, absolvent školy a vedoucí PR oddělení školy


-          konzultanti: pánové Panský, Wolf a Nehasil (absolventi školy a členové PR oddělení školy)


-          supervisor a producent: ředitel školy  


 


Nová Zpravodajská redakce SSPS TV byla vytvořena během října 2017. Redakce je i nadále otevřená pro případné další zájemce o spolupráci, což je výzva pro další studenty SSPŠ!


 


 


 


Složení Zpravodajské redakce SSPS TV:


-          Šéfredaktor Zpravodajské redakce: Sůva (4.B) (především koordinační činnost, pomoc se stříháním)


-          Klasické zpravodajství: Anděl, Morávek, Nekola, Šmerda, Tunzer, Zdrubecký (budou dělat minimálně jednou měsíčně seriózní zpravodajství z dění na SSPŠ, zajistí případně natočení diskusních pořadů o školství, které je plánováno a o němž se stále ještě jedná, role si rozdělí sami ve skupině podle svých dovedností)


-          Rozhovory s učiteli: Šnajberk, Tichý (oba 4.B), vytvoří osm dílů, ve kterých budou představovat pedagogy SSPŠ


-          Sportovní zpravodajství: Běloch, Koch, Kýhos, Růžička (všichni 4.B), vytvoří pět dílů, ve kterých budou představovat sportovní úspěchy SSPŠ, případně budou představovat úspěšné sportovce SSPŠ


-          Pořad „One man show“, mírně neformální rozhovory s vybranými osobami z řad studentů či zaměstnanců SSPŠ, vedoucí redakce a scénárista: Tien (2.D), moderátoři: Tien (2.D), O´Sullivan, Fiřt (oba 2.L), kamera: Rollo (2.A), Neumann (1.K), zvuk: Tien (2.D), Šupšak (2.D), střih: Berka(3.C), Cetel (3.L) (stále se ještě jedná se o frekvenci jednotlivých dílů, pořad by měl být spuštěn do 20. listopadu 2017)


-          Pořad „Talk show SSPŠ“, informace o dění na SSPŠ podávané zábavnou formou dvěmi moderátory, moderátoři a scénáristé: O´Sullivan, Fiřt (oba 2.L), kamera: Rollo (2A), Neumann (1.K), zvuk: Šupšak (2D), střih: Berka (3.C), Cetel (3.L) (stále se ještě jedná se o frekvenci jednotlivých dílů, pořad by měl být spuštěn do 20. listopadu 2017)


-          skupina střihačů na „volné noze“: Kubovčík (2.C), Micka, Pokorný (oba 3.L) (budou stříhat především speciální dokumenty o dění na SSPŠ, tedy videa z různých akcí, například z plánovaných diskusních pořadů na téma školství)


-          hlavní konzultant: pan Kalista, absolvent školy a vedoucí PR oddělení školy


-          konzultanti: pánové Wolf a Nehasil (absolventi školy a členové PR oddělení školy)


-          supervisor a producent: ředitel školy  


 


Nová Zpravodajská redakce SSPS TV byla vytvořena během října 2017. Kromě níže uvedených pořadů, zajišťovaných touto redakcí, bude vytvářeno dalších 13 pořadů v rámci studentských a maturitních projektů, o každý pořad se bude starat konkrétní pracovní skupina.


Redakce je i nadále otevřená pro případné další zájemce o spolupráci, což je výzva pro další studenty SSPŠ!


 


 


SLOŽENÍ NĚKTERÝCH STUDENTSKÝCH PRACOVNÍCH TÝMŮ


 


Vedoucí projektů obecně:


- ředitel školy Ing. Radko Sáblík


Konzultanti projektů obecně:


-          pan profesor Ing. Jaroslav Zápotocký, pan profesor Bc. Jan Kolář, pan profesor David Sýkora, pan profesor Jan Tesař, pan profesor Adam Přibyl, student Petr Štěpánek (3.A)


 


 


PROJEKT AŠ MLADÁ BOLESLAV


 


Vedoucí projektu:


-          Patrick Tsidina (3.A)


Studenti AŠ na prvním místě:


-          Muroň Jakub (3.A), Šertler David (3.C), Matyáš Hyšperský (2.C), Vít Kopecký (2.C), Jan Jeřábek (2.D), Matěj Vrba (1.K), Martin Mosinger (1.K), Matyáš Jánoš (1.K)


 


Studenti AŠ na druhém místě:


-          Gliguroski Jovan (3.A), Jan Vrkota (3.C), Lukáš Metzker (2.A), Adam Pelej (1.B), Kryštof Řezáč (1.B), Ali Amjid (1.B), Lukáš Kavalír (1.B), Tomáš Vrkota (1.C)


Studenti AŠ na třetím místě:


-          Lukáš Kluch (2.A), Kryštof Toman (2.A)


 


 


PROJEKT SMART CITY PRAGUE


 


Vedoucí projektu:


-          Ondřej Sloup (3.A)


Studenti SCP na prvním místě:


-          Gliguroski Jovan (3.A), Jan Vrkota (3.C), Kryštof Toman (2.A), Tomáš Kubovčík (2.C), Jakub Papež (2.D), Adam Pelej (1.B), Lukáš Kavalír (1.B), Adam Tarakii (1.B), Kryštov Řezáč (1.B), Ali Amjid (1.B) Matyáš Doležal (1.C), Jakub Kozler (1.C), Josef Malý (1.C), Michal Tlustý (1.C), Pavel Novotný (1.C), Tomáš Vrkota (1.C)


 


Studenti SCP na druhém místě:


-          Marek Vokoun (2.A), Luboš Kluch (2.A), Matyáš Hyšperský (2.C), František Moravec (2.D), Tomáš Horský (1.K), Matěj Vrba (1.K)


 


 


PROJEKT ANECT


 


Vedoucí projektu:


-          Adam Skokan (2.A)


Studenti ANECT na prvním místě:


-          Marek Vokoun (2.A), Lukoš Kluch (2.A), Richard Fritsch (2.A), Lukáš Metzker (2.A), František Morávek (2.D), Silvestr Bartoš (1.K), Michal Vojáček (1.K), Roman Kuchařík (1.K), Matěj Přibyl (1.K), Tomáš Horský (1.K) 


 


Studenti ANECT na druhém místě:


-          Jakub Muroň (3.A), Kryštof Toman (2.A), Tomáš Kubovčík (2.C),


 


 


 


PŘEHLED PROJEKTŮ PODLE JEJICH ZAMĚŘENÍ


 


PROJEKTY SPADAJÍCÍ POD PR ODDĚLENÍ ŠKOLY


 


Pořady a zpravodajství SSPS TV     - 50 studentů (14 ze 3. ročníku + 36 ze 4. ročníku)


            Parky v Praze


-          Boudová, Pour (oba 3.B)  (konzultant p. Cimlerová, p. Kalista)


Pořad o vaření


-          Fuchs, Lacina, Lauer, Zwierzyna (všichni 3.B)   (konzultant p. Kalista)


Zpravodajství SSPS TV


-          Anděl, Morávek, Nekola, Šmerda, Tunzer, Zdrubecký (všichni 3.C)  (konzultant p. Wolf)


Pořad o stavbě počítače


-          Cihelka, Malzer (oba 3.C)   (konzultant p. Kolář, p. Wolf)


Přestavení pražských divadel


-     Kozlíková, Ponkeová (obě 4.A)   (konzultant p. Karafiát)


Pořad o letectví


-          Dryák (4.A)   (konzultant p. Cimlarová, p. Kalista)


Pořad stavební slohy památek Prahy


-          Schneller, Šebesta (4.A)  (konzultant p. Cimlerová + p. Kalista)


Sportovní zpravodajství (+ články školní časopis Presík)


-          Běloch, Koch, Kýhos, Růžička (všichni 4.B)   (konzultant p. Kolář)


Pořad o Bikepark


-          Karafiát, Kopecký, Sedlár, Slavev (všichni 4.B) (konzultant p. Kalista)


Recenze her


-          Moravec, Velebil (oba 4.B)  (konzultant p. Kalista)


S jídlem proti nemocem (+ články do školního časopisu Presík)


-          Novotný, Víšek (oba 4.B)  (konzultant p. Kolář)


Rozhovory s učiteli


-          Šnajberk, Tichý (oba 4.B)   (konzultant p. Wolf)


Pořad o hudbě


-          Bartoš, Hanzl, Kalina, Mairych (všichni 4.C)  (konzultant p. Gabík)


SHIFT UP motoristický magazín


-          Bobok, Fleischer, Janeček, Král, Stuksa (všichni 4.C), Hruška (4.D) (konzultant p. Kalista)


Pořad o návykových látkách


-          Kvak (4.C), Bolina, Pfeiffer, Štrejn (všichni 4.D)   (konzultant p. Wolf)


Motosalon


-          Kruml, Pacák, Vála (všichni 4.D)  (konzultant p. Wolf)


 


Pracovníci SSPS TV „na volné noze“   (5 studentů, 4 + 1)


Střih a kamera


-          Berka (3.C)   (konzultant p. Nehasil)


Střih videa


-          Cetel, Micka, Pokorný (všichni 3.L)   (konzultant p. Nehasil)


Vedoucí zpravodajství SSPS TV


-          p. Sůva (4.B)  (konzultant p. Wolf)


 


Spolupracovníci SSPS TV z nižších ročníků


            Střih a kamera


-          Kubovčík (2.C), Thien (2.D), Fiřt (2.L), Neuman (1.K)


 


Další projekty z oblasti propagace školy: 10 studentů (1 + 9)


Sportovní rubrika Presíku


-          Janíček (4.B)  (konzultant p. Nehasil)


Redaktor Presíku


-          Doležal (4.D)   (konzultant p. Panský)


Tvorba propagačních materiálů školy


-          Vondrášek, Bui (oba 4.L)  (konzultant p. Gabík, p. Kalista)


Asistent ředitele


-          Gangur, Chochlovský, Jarolímek, Nováček (všichni 4.C), Cheníček (4.L), Kaňák (3.L)   (konzultant p. Panský, p. Kalista, p. Nehasil)


 


Spolupracovníci Presíku z nižších ročníků


            Šéfredaktor Presíku


-          Škoda (2.L)


Redaktor Presíku


-          Neuman (1.K)


 


 


PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ S MODELOVÁNÍM A VIZUALIZACÍ


 


Projekt Terezín    - 34 studentů (15 + 19)


-          projekt je konán ve spolupráci s organizacemi se sídlem v Terezíně a s městem Terezín


 


            Modelování jednodušších objektů a detailů


-          Hloušek, Luběna (oba 3.A), Balík, Hampl, Jerhot, Maaz, Pražský, Rohlík, Strnad, Styblík, Táborský, Vébr, Velen (všichni 3.B), Batovanja, Bříza (oba 3.C)  (konzultant p. Zápotocký)


Modelování vybraných objektů Velké pevnosti Terezín


-          Cafourek, Ditz, Konopásek, Kysela, Štěpánek, Švagr, Kubík (všichni 4.B), Semrád, Švagr (oba 4.C), Brož, Gregor, Rejšek, Routa, Škramlík, Titěra, Tvrz, Ujkanovič (všichni 4.D)  (konzultant p. Zápotocký)


Vytvoření a naplnění www stránek projektu Terezín


-          Svačina, Zouzal (oba 4.A)   (konzultant p. Nehasil)


 


Projekt Osvětim -   17 studentů (0 + 17)


-          projekt je konán ve spolupráci s Centrem genocid Terezín


-          od března 2018 má být vystaven ve Velké pevnosti Terezín virtuální model Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau a fyzický model Auschwitz II. – Birkenau


 


Modelování objektů pro virtuální model táborů


-          Sábl, Sedláček, Železo (všichni 4.A), Cvach, Čermák, Červenka (všichni 4.B), Kravčuk (4.C), Talanda (4.D)  (konzultant p. Zmaylo)


Vytváření virtuální prohlídky modelů tábora v Unity


-          Cehlárik, Haták (oba 4.A)   (konzultant p. Zmaylo)


Výroba fyzického modelu tábora Auschwitz II. – Birkenau (velikost 3 x 3 m, expozice Terezín)


-          Alchimowitz, Bobok, Flíček, Holub, Patřičný, Řehoř (všichni 4.L) (konzultant p. Papkovič)


Příprava výstavy ve Velké pevnosti Terezín


-          Carbol (4.L)   (konzultant p. Němec)


 


 


Modelování historických postav  26 studentů (26 + 0)


            Modelování historických postav pro projekty Osvětim a Terezín


-          Muroň (3.A), Landauerová, Pfeiffer, Laurenc, Mašek (všichni 3.B), Hataš, Kmec, Kudrna, Lovász, Pivrnec, Souček, Vlasák, Kuparowitz (všichni 3.C), Bydlák, Fanta, Kracík, Matoška, Suchánek (všichni 3.D), Bumbálek, Dobiáš, Indra, Kašný, Urban, Veber, Zvěř, Havelka (všichni 3.L)     (konzultant p. Záruba, p. Zmaylo)


 


Další projekty   6 studentů (5 + 1)


Vizualizace středověké bitvy


-          Ezr, Laczi, Pražák, Resch, Slepička (všichni 3.D)   (konzultant p. Cimlerová)


Diorama – Modul H0e


-          Vacek (4.A)   (konzultant p. Cimlerová)


 


 


PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ S PODPOROU VÝUKY


 


Práce pro fyziku a matematiku        - 25 studentů (13 + 12)


            Program pro výuku matematiky


-          Opletal, Rubeš, Ševic (všichni 3.D)   (konzultant p. Zýková)


Tvorba pomůcek pro laboratoř fyziky


-          Sobotka (3.D)   (konzultant p. Krajčová)


Počítáme s Jindrou Petákovou


-          Cháb (4.A), Kouřimský (4.B), Červenka, Sergeyuk (4.L)  (konzultant p. Zýková)


Poznáváme mikrosvět


-          Borner (4.D)  (konzultant p. Krajčová)


Laboratorní práce spektroskopie


-          Formánek (4.D)   (konzultant p. Krajčová)


Fyzikální experimenty


-          Korniienko, Mrzena (4.D)  (konzultant p. Krajčová)


Experimenty se vzduchem


-          Novák (4.D)  (konzultant p. Krajčová)


Programování simulace tíhového pole


-          Prokš (4.D)   (konzultant p. Krajčová)


Programování a simulace gravitačního pole


-          Veselý (4.D)   (konzultant p. Krajčová)


Vytvoření sbírky úloh z fyziky


-          Svoboda (4.L)   (konzultant p. Zýková)


Workshopy pro ZŠ


-          Dřevěný, Kaňovský, Kotek, Kutil, Šprinc, Truhlář, Tůma, Vávra, Vomočil (všichni 2.L) (konzultant p. Zýková)


 


 


OPPPR (grant z Operačního programu Praha pól růstu)        - 17 studentů (17 + 0)


-          studenti budou spolupracovat ve skupinách s cizinci na škole, absolvují výjezd do Polska a Kemp bez hranic na jaře 2018 spolu se spolužáky s cizím státním občanstvím


-          Lavičková, Reimanová, Šerá (všechny 3.A), Lacina, Mihala, Rendlová (všichni 3.B), Pražský, Volovecký (oba 2.C), Zíka (3.D), Maťha, Preininger, Skřivánek, Sochor, Sun Hao, Sun Jie, Šulák, Vaněk (všichni 2.L) (konzultanti p. Ansorge, p. Wagnerová, p. Dvořáková, p. Panský)


 


Kybernetická bezpečnost -   8 studentů (4 + 4)


-          Hrubý, Šertler, Záviš (všichni 3.C), Cigler (3.L), Čurda (4.D), Adamčík, Kotshyba, Nguyen D. (4.L)   (konzultant p. Sýkora)


 


Další projekty sloužící k podpoře výuky  - 16 studentů (6 + 10)


Projekt LINUX


-          Horský (4.B)   (konzultant p. Flachs)


            Prostředí, manuál a školení pedagogů pro aplikaci EDMODO (5 studentů 3. ročníku)


-          Englisch (4.B), Hasman, Kočka (oba 4.C), Volf, Fiala T. (oba 4.D)  (konzultant p. Zápotocký)


Výukové podklady pro Autodesk Inventor 2017


-          Matoušek, Švejda (oba 4.C)   (konzultant p. Vrba)


Tvorba výukových materiálů pro dějepis


-          Bureš (4.D)   (konzultant p. Kafka)


Příručka pro AM


-          Fiala L. (4.D)   (konzultant p. Scharnaglová)


Rovnost příležitostí


-          Černý, Kučera, Nejedlík (všichni 3.D)   (konzultant p. Liptáková)


Vycházkové mapy


-          Matějka, Petřík, Poslušný (všichni 3.D)    (konzultant p. Liptáková)


Výukové materiály


-          Poprocký (4.A)  (konzultant p. Čechová)


 


 


 


KONSTRUKČNÍ A PROGRAMÁTORSKÉ PROJEKTY


 


 


SPECIÁLNÍ PROJEKTY


 


Mezinárodní projekt Erasmus + Dům budoucnosti - (6 studentů 2. a 1. ročníku)


-          Štěpánek, Sloup, Tsidina, Hnízdo, Tichý (všichni 3.A), Skokan (2.A)


-          spolupráce se studenty z Německa, Francie, Španělska a Polska


 


Pracovní skupina Petra Štěpánka (3.A) - (12 studentů z různých ročníků)


-          Hnízdo, Sloup, Urban, Gligurovski, Pešl, Bačovský, Tsidina, Tichý (všichni 3.A), Burdová (3.B), Chochlovský (4.C), Kotshyba (4.L), Rejzek (2.C), Kučera (žák 7. třídy ZŠ)


-          zrekonstruovali si vlastní místnost nad dílnami, školí se a připravují na projekty, jako jsou robotická ruka, vývoj 3D tiskárny a další


 


 


STUDENTSKÉ A MATURITNÍ PROJEKTY


 


Projekty IoT        - 15 studentů (10 + 5)


-          bude opět spolupráce s firmou IBM


            Stavba kvadrakoptéry


-          Gligurovski, Hnízdo, Tichý, Urban (všichni 3.A)   (konzultant p. Tesař)


Chytrá vana


-          Prchal, Skokánek, Tsidina (všichni 3.A), Vrkota (3.C)   (konzultant p. Tesař)


Projekt IoT


-          Vítovec (3.C), Kotubej, Nguyen T. (4.L)  (konzultant p. Přibyl, p. Tesař)


Stavba dronu


-          Majer, Slezák (oba 4.A)  (konzultant p. Přibyl)


Vytvoření chytrého bytu


-          Škoda (4.A)  (konzultant p. Přibyl)


Chytrý dům


-          Matouš (4.L)   (konzultant p. Karafiát)


 


Projekty zabývající se robotikou – 5 studentů (0 + 5)


Stavba robota hrajícího šachy


-          Káš, Pochop (oba 4.A)  (konzultant p. Flachs)


Vytváření cvičení pro roboty z Lega Mindstorms


-          Cirkovský, Červený, Puškár (všichni 4.C)   (konzultant p. Kořínek)


 


Projekty zabývající se stavbou hardware 14 studentů (11 + 3)


Coilgun (urychlování projektilů)


-          Bačovský, Štěpánek (oba 3.A)  (konzultant p. Tesař)


Výuková videa pro cvičení z hardware


-          Burdová, Hruška (oba 3.B)   (konzultant p. Koňařík)


Sestavení a zdokonalení leteckého trenažéru


-          Lev, Novák, Šašek (všichni 3.B)   (konzultant p. Přibyl)


Stavba počítače ve formě basketbalového míče


-          Červenka, Fiala, Fišer, Nepraš (všichni 3.A)   (konzultant p. Koňařík)


Stavba počítače ve formě malé ledničky


-          Novák O., Vočko (oba 4.C)   (konzultant p. Přibyl)


Stavba High-end a Case Moding


-          Špirakus (4.L)   (konzultant p. Tochjan)


 


Projekty zabývající se programováním počítačových her – 17 studentů (12 + 5)


Game of Fortune


-          Ballek, Češpivo, Rejzek (všichni 3.A)   (konzultant p. Kaiferová)


3D hororová hra (5 studentů 2.A)


-          Horčička, Kaločai, Kodídek, Kroupa, Karásková (všichni 3.A)  (konzultant p. Zmaylo)


Vývoj hry v herním enginu Unity


-          Jareš (4.C)  (konzultant p. Zmaylo)


Programování počítačové hry


-          Blažek, Semerák (oba 4.C)   (konzultant p. Kolář)


Modern House Game


-          Sloup, Zobal, Bezák, Kalabis (všichni 3.A)   (konzultant p. Kolář)


Vývoj počítačové hry


-          Novák T., Dvořák (4.C)   (konzultant p. Kolář)


 


Další projekty související s programováním – 4 studenti (0 + 4)


Vývoj software na platformě Windows


-          Kejda (4.C)   (konzultant p. Zmaylo)


Real-time komunikační knihovna


-          Zíka (4.D)   (konzultant p. Švec)


Maturitní příklady z programování


-          Doubek, Jedlička (oba 4.A) (konzultant p. Kaiferová)


 


 


PRÁCE PRO SOCIÁLNÍ PARTNERY


 


Práce pro základní školy – 17 studentů (12 + 5)


Workshopy pro ZŠ (9 studentů 2.L)


-          Dřevěný, Kaňovský, Kotek, Kutil, Šprinc, Truhlář, Tůma, Vávra, Vomočil (všichni 3.L)   (konzultant p. Zýková)


            Práce pro ZŠ Vrané a ZŠ Dolní Břežany


-          Choc, Kafka (oba 3.A)   (konzultant p. Řejhová)


Práce pro ZŠ Filosofská


-          Hanzlík (3.B)   (konzultant p. Řejhová)


Práce pro ZŠ Jiřího z Poděbrad


-          Štorc, Philipp (oba 4.A) (konzultant p. Cimlerová + p. Řejhová)


Práce pro ZŠ Jeseniova


-          Špaček, Vondráček (oba 4.D)   (konzultant p. Řejhová)


Práce pro ZŠ Chodov


-          Polák (4.L)   (konzultant p. Cimlerová)


 


Práce pro firmy a společenské organizace – 7 studentů (3 + 4)


Rozvoj čtvrti Dobříš


-          Houba (3.D)   (konzultant p. Řejhová)


Videa pro Fitness Armalgym


-          Karlík (3.D)   (konzultant p. Gabík)


Firemní propagace pro LED Experts


-          Rajchl, Soós (oba 4.A)  (konzultant p. Kolář)


Zpracování animací otvorů pro firmu SOS Okna


-          Vorálek (4.A)    (konzultant p. Vrba)


Statistiky pro Českou basketbalovou federaci


-          Pešl (3.A), Cipro (4.B)  (konzultant p. Panský)


 


 


RŮZNÉ PROJEKTY


 


Další zajímavé projekty – 11 studentů (4 + 7)


            Studentský film


-          Kettner, Špolc, Vít, Zíka (všichni 3.D)   (konzultant p. Panský)


Restaurování obrazu


-          Bareš (4.L)   (konzultant p. Cimlerová)


            Mezinárodní soutěž Formule 1 – stavba modelu


-          Kořínek, Padevět, Pastuzsek, Zeman (všichni 4.L)


Výroba CNC frézky


-          Šantrůček (4.L)   (konzultant p. Palek)


Webové aplikace pro tvorbu webů


-          Hromas (4B)   (konzultant p. Kolář)