Slovo ředitele II

28.11.2016 - 30.11.2017

Výjezd do Polska v rámci projektu „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ v rámci Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR) se uskutečnil v období úterý 28. listopadu až čtvrtek 30. listopadu 2017. Akce proběhla bez problémů. 

V rámci této akce se uskutečnila schůzka se zástupcem ředitele Muzea Auschwitzpanem Kacorzykem, přítomen byl i vedoucí oddělení pro styk s veřejností pan Lipinski. Za SSPŠ se zúčastnili jednání ředitel a studenti Bobok (4.L), Skokan (2.A) a Toman (2.A). Prezentaci o projektu Osvětim v anglickém jazyce přednesl student Skokan, poté si pan Kacorzyk prohlédl blok 2 v Auschwitz I. ve virtuální realitě. 

Všichni účastníci výjezdu se v pořádku vrátili ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 18.15 hodin do Prahy.

Níže jsou uvedené základní informace z této akce. 

- ředitel děkuje paní profesorce Kaiferové, paní profesorce Řejhové a panu profesorovi Kafkovi za dozor za akci i za vytvoření velmi pohodové atmosféry 

- ředitel děkuje všem zaměstnancům školy, kteří program akce připravili 

- akci ředitel považuje za zdařilou, zájem studentů o navštívené památky byl uspokojivý 

- v úterý 28. listopadu 2017 nejprve studenti absolvovali tříhodinovou prohlídku tábora Auschwitz I., poté další tříhodinovou prohlídku tábora Auschwitz II. – Birkenau 

- ředitel a student Skokan ze 2.A, kteří prohlídku Auschwitz I. absolvovali již vícekrát, v době od 8.00 do 10.00 hodin dokončovali při snídani v místní restauraci prezentaci projektu Osvětim, přitom na dálku komunikovali s vedoucím PR oddělení panem Kalistou, poté se hodinu prošli po okolí tábora

- od 12.15 do 13.45 hodin provedl ředitel rychlou prohlídku s komentářem tábora Auschwitz II. - Birkenau pro studenty Skokana, Tomana (oba 2.A) a studenta Boboka (4.L), poté se všichni jmenovaní autobusem přesunuli do tábora Auschwitz I. na jednání s vedením Muzea Auschwitz 

- schůzky se zúčastnil zástupce ředitele muzea a vedoucí oddělení pro styk s veřejností, schůzka trvala od 14.30 do 15.45 hodin, prezentaci o projektu Osvětim v anglickém jazyce přednesl student Skokan, se svými kolegy také připravil ukázku demo verze ve virtuální realitě (prohlídku Bloku 2 v táboře Auschwitz I.)  

- jednání bylo z obou stran velmi vstřícné, od zástupce muzea padl slib podpory při dalším rozvoji projektu SSPŠ Osvětim, je možné ho kdykoli osobně kontaktovat, dal i kontakt na pracovníka muzea, který má přístup ke všem dostupným historickým materiálům

- při jednání však byla patrná i určitá nejistota z toho, jak budou chod muzea ovlivňovat moderní technologie, tato nejistota nebyla zcela jasně vyslovena, spíše zůstala zastřena, bylo domluveno, že dojde k dalším kontaktům a jednáním 

- téhož večera a v dalším dnu došlo k prohlídce města Krakov a jeho památek, prohlídku skvěle připravil pan profesor Kafka, který na jednotlivých místech vždy podal i odborný výklad, poté následovala individuální prohlídka popsaných památek 

- svou přítomnost na akci, kvůli schůzce s představiteli Muzea Auschwitz, využil ředitel i k jednání se studenty o jejich zapojení do projektů školy, respektive k vytváření dalších projektů, rovněž tak k jednání s paní profesorkou Kaiferovou o seminářích z programování, o zapojení pana profesora Kafky do tvorby Presíku (domluvil se s jeho šéfredaktorem Škodou ze třídy 2.L na konkrétní spolupráci) a s paní profesorkou Řejhovou na spolupráci se zpravodajskými týmy školy  

- se studenty Bezákem (3.A) a Tomanem (2.A) se ředitel domluvil, že narychlo vytvoří demo verzi pro ukázku virtuální reality – ředitel nechce ani pro další Dny otevřených dveří v lednu a únoru 2018 použít jakýkoli cizí program, a nechce ani stále ukazovat již vytvořenou demo verzi projektu Osvětim – pokud jmenovaní studenti se svým týmem vytvoří do druhého Dne otevřených dveří použitelnou propagační demo ukázku využití virtuální reality, získají i finanční odměnu (jde o dost časově i odborně náročnou práci, které budou muset věnovat nejspíš značnou část vánočních svátků)

Ing. Radko Sáblík (Zápis z porady 4.12.2017)

Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002